Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky vypoŽiČANIA PADDLEBOARDU A PRÍSLUŠENSTVA

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (uvádzané aj ako prenajímateľ) spoločnosť: Nomaje s. r. o., IČO: 52 898 563, DIČ: 2121172108, a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (Nájomná zmluva), ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma rekreačné paddleboardy a príslušenstvo k nim. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy.

Požičovňa neprenajíma paddleboardy a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov, bez vedomia ich rodičov, alebo zákonného zástupcu.

 

  1. Požičovný poriadok

Zaplatením poplatku vyjadruje nájomca svoj súhlas, s podmienkami vypožičania paddleboardu a príslušenstva, ktoré si dôkladne prečítal, vo všetkých bodoch im rozumie a súčasne potvrdzuje správnosť údajov uvedených v nájomnej zmluve. Zároveň mu vzniká právo na vypožičanie objednaných predmetov nájmu.

Nájomca si vypožičiava všetky predmety nájmu na svoje vlastné nebezpečenstvo. Požičovňa nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku klienta, alebo tretích osôb, spôsobené v súvislosti s užívaním zapožičaných predmetov nájmu. Požičovňa odporúča, pri využívaní prenajatých paddleboardov, používať vždy plávaciu vestu, a dodržiavať všetky pravidlá a povinnosti, zodpovedajúce lokalite/územiu, kde sa vypožičaný predmet nájmu používa. Požičovňa odporúča využívať zapožičané predmety nájmu len na jazerách a stojatých vodných plochách.

Vypožičané predmety môže užívať iba nájomca a osoby ním určené. Za poškodenie vypožičaných paddleboardov treťou osobou nesie zodpovednosť sám nájomca a zaväzuje sa uhradiť prípadné náklady na ich opravu. Nájomca, je povinný, zabezpečiť vypožičané predmety nájmu a ich príslušenstvo, pred krádežou. V prípade odcudzenia, je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť udalosť prenajímateľovi a polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

Nájomca sa zaväzuje používať vypožičané predmety výhradne na účely, ku ktorým sú určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s požičanými predmetmi nájmu tak, aby nedošlo k ich zbytočnému poškodeniu a nadmernému opotrebeniu.

Predmet nájmu sa požičiava na obdobie 1 deň , 2-6 dní, 7 a viac dní (nájomná zmluva).

Pri požičaní na 1 deň sa musí predmet nájmu vrátiť do 18.00 hod. Pri požičaní na na viac dní sa musí predmet nájmu vrátiť najneskôr do 18.00 hod. posledného dňa nájmu. Ak nebude predmet nájmu vrátený v dohodnutý deň ukončenia nájmu, účtuje prenajímateľ nájomcovi za každý, aj začatý deň pokutu – denné požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 100%.

  1. Platobné podmienky

V prípade rezervácie na určitý termín je vyžadovaná záloha. Záloha vo výške 50% z ceny výpožičky bude zaplatená v deň vykonania rezervácie. Doplatok (50% z ceny výpožičky) zaplatíte v hotovosti pri prevzatí prenajímaného predmetu. V prípade zrušenia rezervácie Vám bude účtovaných 50% zo zaplatenej zálohy.

Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi prenajímateľom paddleboardov a nájomcom požadujeme zálohovú platbu (kauciu). Platba sa vykonáva v hotovosti do rúk prenajímateľa a to vo výške, ktorú určí prenajímateľ. V prípade nevrátenia zapožičaného paddleboardu / paddleboardov, ich zničenia a podobne, bude táto zálohová platba (kaucia), uplatnená pri riešení sporu.

  1. Penále za poškodenie, alebo stratu prenajatých produktov

Pri strate, alebo odcudzení každého zapožičaného paddleboardu, prípadne príslušenstva, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu produktu v nadobúdacej hodnote. Pri poškodení, nadmernom opotrebovaní prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a podobne sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ.

  1. Storno podmienky

Odstúpenie od objednávky zo stany nájomcu: rezerváciu je potrebné zrušiť osobne, emailom, prípadne telefonicky.

  1. Prevzatie a odovzdanie materiálu

Pre prevzatie si nezabudnite platný občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Bez týchto dokladov nemôže byť zapožičanie uskutočnené. Paddleboard sa preberá a odovzdáva na sídle firmy ak nie je dohodnuté inak. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou paddleboardov nájomnú zmluvu, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený predmet / ty, nájmu.

  1. Ochrana osobných údajov

Nájomca zároveň podpisom nájomnej zmluvy alebo odoslaním objednávkového formuláru, alebo emailovou komunikáciou vyslovuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom plnenia Zmluvy a za účelom ponúkania ďalších služieb. Nájomca udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú. Nájomca je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu prenajímateľa, alebo odhlásením sa cez odkaz v emailovej komunikácii.

ZMLUVA O VYPOŽIČANÍ PADDLEBOARDU A PRÍSLUŠENSTVA